TO JEST ARCHIWALANA STRONA INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDYZKULTUROWYCH

NOWA STRONA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM

ism.uj.edu.pl

Informacje dotyczące obrony prac magisterskich i licencjackich

Załączniki wymagane do obrony pracy dyplopomowej na studiach I i II stopnia:


Każdy student przed zarejestrowaniem się do systemu APD zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczną na adres sekretariatu tematu pracy dyplomowej wraz z informacją o promotorze oraz recenzencie.

Załączniki należy złożyć najpóźniej 10 dni przed obroną pracy!

1.Wydrukowany z systemu USOS spis przedmiotów z ocenami i punktami ECTS oraz zsumowane punkty ECTS zatwierdzone przez dyrektora do spraw dydaktycznych dra Franciszka Czecha.
2. Wypełniona ankieta dla Biura Karier: Badania losów absolwentów.
3. Rozliczona elektroniczna karta obiegowa potwierdzająca zwrot wszystkich książek do Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki ISR oraz wszystkich innych bibliotek uniwersyteckich z których korzystano.
4. Potwierdzenie opłaty za druki dyplomu. Wpłaty za dyplomy należy dokonywać na indywidualny numer konta dostępny tylko i wyłącznie w sekretariacie.
5. Cztery fotografie do dyplomu (wersja w języku polskim) lub więcej w przypadku odpisu w innych językach. Wielkość zdjęć 45mm na 65mm.
6. Wydrukowana praca z systemu Archiwum Prac Dyplomowych wraz z oświadczeniem. Wymagany rodzaj oprawy:
Studia licencjackie - twarda oprawa w kolorze zielonym
Studia magisterskie - twarda oprawa w kolorze granatowym

Wzór strony tytułowej pracy (nowa wersja - czerwiec 2015)
Po obronie praca zostanie zwrócona studentowi.
7. Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość otrzymania dokumentu w przyszłości). Wzór wniosku o odpis w języku obcym
8. przypomina się, że studenci w trakcie studiów licencjackich zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej przed przystąpieniem do obrony. Studenci studiów magisterskich zobowiązani są do przedstawienia przed obroną dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej bądź do zrealizowania jej.


 

 

Wejście do Archiwum Prac Dyplomowych: www.apd.uj.edu.pl

Pomoc:

W celu zarchiwizowania pracy poprzez system APD student powinien dokonać następujących operacji:

 1. Wprowadzić dane prace dyplomowej (streszczenie, słowa kluczowe)
 2. Przesłać wszystkie pliki wchodzące w skład pracy
 3. Wydrukować z systemu APD pracę zmodyfikowaną przez system nadrukowaniem na każdej stronie sumy kontrolnej.
 4. Wydrukować z systemu APD oświadczenie czyjego autorstwa jest praca.
 5. Pracę zmodyfikowana w ten sposób w systemie APD oraz oświadczenie student składa w sekretariacie/dziekanacie swojej jednostki.

Początkowo dane pracy dyplomowej wprowadza sekretariat/dziekanat (temat, kierujący pracą, recenzenci). Jeżeli nie ma tych danych po zalogowaniu do systemu APD oznacza to, że sekretariat/dziekanat jeszcze ich nie wprowadził.

 

Jak wprowadzić dane (streszczenie, słowa kluczowe) pracy dyplomowej do APD?

 1. Zaloguj się do APD wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, której dane chcesz wprowadzić.
 3. Na nowej stronie pojawi się formularz zatytułowany "Szczegóły dyplomu". Wprowadź do formularza wszystkie potrzebne dane, następnie zatwierdź przyciskiem "ZAPISZ".

 

Jak przesłać pliki pracy dyplomowej do APD?

Praca powinna mieć format PDF, czyli nadawać się do odczytania programem "Acrobat Reader". Jeżeli praca dodatkowo zawiera jakieś załączniki, należy je spakować do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) i także przesłać. Pliki można przesłać w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do APD wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, której pliki będziesz przesyłać.
 3. Na nowej stronie znajduje się formularz zatytułowany "Dodaj plik". Korzystając z tego formularza prześlij kolejno wszystkie pliki dotyczące pracy dyplomowej.
 4. Po przesłaniu wszystkich plików zatwierdŸ zakończenie operacji klikając przycisk "WYSŁANO WSZYSTKIE PLIKI" znajdujący się pod szczegółami dyplomu.

 

Jeżeli pomyliłeś się wysyłając nieprawidłowy plik lub plik wymagający jeszcze poprawek, możesz usunąć go z APD klikając w czerwony znak "X" znajdujący sie w ostatniej kolumnie tabeli z danymi dotyczącymi przesłanych plików. Operacja ta jest możliwa tylko wtedy, jeżeli jeszcze nie zatwierdziłeś przesłania wszystkich plików przyciskiem "WYSŁANO WSZYSTKIE PLIKI". W wypadku gdy już zatwierdziłeś przesłanie wszystkich plików a potrzebujesz dokonać poprawek, przesłać inne pliki, usunąć plik, zwróć się do swojego sekretariatu/dziekanatu z prośbą o odblokowanie możliwości przesyłania, usuwania plików.

 

Jak wydrukować pracę dyplomową z APD?

 1. Zaloguj się do APD wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, którą chcesz wydrukować.
 3. Na nowej stronie w tabeli "Załączone pliki" wybierz nazwę pliku, który chcesz wydrukować.

 

Jak wydrukować z APD oświadczenie czyjego autorstwa jest praca?

 1. Zaloguj się do APD wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. W sekcji "Moje zadania" wybierz temat pracy, dla której chcesz wydrukować oświadczenie.
 3. Na nowej stronie pojawi się tabela zatytułowana "Szczegóły dyplomu". W tabeli obok imienia i nazwiska autora pracy znajduje się ikonka oświadczenia - po kliknięciu ikonki pojawi się oświadczenie.