Historia Instytutu Studiów Międzykulturowych

Instytut Studiów Międzykulturowych został powołany w 2013 roku na bazie Instytutu Studiów Regionalnych, który funkcjonował na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 roku. Został utworzony wraz z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Impuls do jego założenia dali pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego wywodzących się z różnych jednostek organizacyjnych i reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Połączyło ich przekonanie o konieczności przekraczania granic jednej dyscypliny - językoznawstwa, socjologii, historii, literaturoznawstwa, filozofii, antropologii – i potrzebie współtworzenia interdyscyplinarnych programów dydaktycznych i badawczych. Podstawą takich interdyscyplinarnych studiów i badań stało się kulturoznawstwo.

W pierwszym, przypadającym na lata 2001-2004, okresie Instytut Studiów Regionalnych był jednostką dydaktyczną i naukową skupiającą siedem w dużym stopniu autonomicznych katedr oraz zakładów, prowadzących odrębne studia regionalne na kierunku kulturoznawstwo. W tym okresie Instytut Studiów Regionalnych współtworzyły następujące jednostki organizacyjne: Katedra Rosjoznawstwa, Katedra Amerykanistyki, Katedra Europeistyki, Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Katedra Ameryki Łacińskiej, Katedra Ukrainoznawstwa oraz Zakład Wielokulturowości.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Regionalnych, został prof. dr hab. Lucjan Suchanek. Drugim z kolei dyrektorem wybrany został prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, który tę funkcję sprawował do 2012 roku. Obecnie obowiązki dyrektora pełni dr hab. Monika Banaś.

Duże zmiany w funkcjonowaniu Instytut Studiów Regionalnych nastąpiły 1 października 2004 roku, kiedy rozpoczął się proces usamodzielniania się poszczególnych katedr. Podziały wynikały z rosnącego potencjału jednostek specjalizujących się w studiach nad odmiennymi regionami świata i prowadziły do powstawania i rozwoju nowych instytutów wchodzących w skład Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Ostatecznie Instytut Studiów Regionalnych po już ponad dziesięciu latach działalności obejmuje jednostki organizacyjne czerpiące z tradycji Zakładu Wielokulturowości, który przekształcony został w Katedrę Kulturoznawstwa Międzynarodowego. W składzie Instytutu Studiów Regionalnych pozostają następujące jednostki organizacyjne: Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego kierowana przez prof. dr hab. Tadeusza Palecznego,  Katedra Antropologii Kultury Współczesnej prowadzona przez prof. dr hab. Ryszarda Kantora, Zakład Teorii i Historii Badań Kulturoznawczych kierowany pierwotnie przez śp. prof. dr hab. Andrzeja Pankowicza, a obecnie przez dra hab. Piotra Bilińskiego oraz Zakład Polityki Etnokulturowej utworzony przez prof. Wawrzyńca Konarskiego.

W sferze działalności naukowo-badawczej pracownicy Instytutu Studiów Regionalnych podejmują problematykę wiążącą się z szeroko pojętymi kontekstami wielokulturowości, mniejszości etnicznych i kontaktu międzykulturowego we współczesnym świecie.