Program Erasmus+

Informacje ogólne

Konkursy stypendialne programu Erasmus+ ogłaszane są w styczniu każdego roku na wyjazdy w przyszłym roku akademickim. Rejestracja kandydatów prowadzona jest do określonego terminu w drugiej połowie lutego. Jeśli pozostają wolne środki finansowe, to na przełomie września i października ogłaszana jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w semestrze letnim rozpoczynającego się roku akademickiego. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział osoby, które przebywają na stypendium w semestrze zimowym, a chciałyby przedłużyć pobyt na semestr letni.

Kto może się ubiegać o stypendium

Konkurs stypendialny w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów zawartych przez Instytut Studiów Międzykulturowych UJ skierowany jest do wszystkich studentów ISM, którzy w chwili wyjazdu ukończyli pierwszy rok studiów (1 stopnia).

 

ZASADY WYJAZDÓW NA STYPENDIUM W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Uczelnie partnerskie:  studenci ISM mogą ubiegać się o wyjazd do następujących ośrodków:

Włochy:  Università degli studi Roma Tre - 3 miejsca

Włochy: Università degli studi di Milano - 5 miejsc

Hiszpania: Universidad Castilla-La Mancha, Campus de Cuenca - 5 miejsc

Hiszpania: Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona - 5 miejsc  (tylko LIC.)

Hiszpania: Universidad CEU San Pablo, Madryt - 3 miejsca

Niemcy: Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) - 5 miejsc

Turcja: Istambul University - 5 miejsc

Turcja:  Duzce University - 5 miejsc

Czechy: University of J. E. Purkyně,  Ústí nad Labem - 4 miejsca

Czechy: University of West Bohemia, Pilsen - 5 miejsc

Słowacja: Matej  Bel University, Banská Bystrica - 3 miejsca

Łotwa:  Latvia University of Agriculture  -  5 miejsc

Bułgaria: Sofia University "Saint Kliment Ohridski" -  5 miejsc

Portugalia: Universidade de Coimbra - 5 miejsc

 

Informację na temat innych miejsc wyjazdu można uzyskać na dyżurach u dr Elżbiety Wiącek (elzbieta.wiacek@uj.edu.pl).

Termin rekrutacji:  1-29.02.2016

Ogłoszenie wyników przez DMWS: 18.03.2016

Wysyłanie nominacji przez DMWS: 18-31.03. 2016

 

Procedura rejestracyjna:

 1. Należy wypełnić formularz rejestracji on-line dostępny na stronie: http://www.bosz.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/Erasmus-studia

 Po wysłaniu pojawia się tylko komunikat, że rejestracja przebiegła prawidłowo. Nie ma potwierdzenia mailowego.

 1. Do skrzynki (obok sekretariatu) koordynatora instytutowego dr Elżbiety Wiącek należy złożyć opisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwami wybranych uczelni teczkę zawierającą:
 • zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów uzyskane w sekretariacie Instytutu Studiów Międzykulturowych, w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu;
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski lub macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, świadectwo maturalne, zaświadczenia z kursów, ksero strony z indeksu z oceną z lektoratu. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem.  
 • list motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus+. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać opis planu pobytu i listę kursów, które student zamierza zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematykę badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem. W przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni. Plan pobytu będzie ważnym elementem oceny - ma on być konkretnym pomysłem na zorganizowanie czasu w trakcie stypendium. Student powinien aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i naukowym uczelni i miasta, do którego wyjeżdża;
 • Zaświadczenia potwierdzające dodatkową działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, Erasmus+ Student Network, stowarzyszeniach (studenckich i nie tylko), działalność no profit, społeczna, charytatywna działalność w instytucjach kulturalnych, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje, udział w projektach.

 

Zgłoszenia będą weryfikowane na podstawie poniżej punktacji:

 1. średnia ocen: 0-10 pkt liczba punktów = (średnia ocen - 3)x2
 2. znajomość języków obcych:  0-3 pkt
 3. list motywacyjny: 0-2 pkt
 4. aktywność naukowa, społeczna, kulturalna: 1 pkt za każdy projekt i publikację (maksymalnie 10 punktów)

Pierwszeństwo wyjazdu mają osoby spełniające warunek średniej min. 4,0 oraz posiadające udokumentowaną działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje itp.

Uwaga: osoby, które mają średnią niższą niż 4,0 mogą starać się o stypendium, jeśli wyjazd na stypendium jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej w kraju, do którego chcą wyjechać. Instytutowa Komisja ds. programu Erasmus+ może przyznać stypendium osobom ze średnią poniżej 4,0 w miarę wolnych miejsc.

Skład komisji:

 • Koordynator programu Erasmus+ w ISM
 • Z-ca Dyrektora ISM ds. dydaktycznych
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów

 

Instrukcja wypełnienia Learning Agreement dla osób wyjeżdżających na stypendium.

 

Wymagania dla studentów powracających ze stypendium programu Erasmus+:

 • zaliczenie minimum 15 punktów ECTS w ciągu semestru (30 ECTS w przypadku rocznego pobytu); niezależnie od tego wymogu do zaliczenia roku studiów wymagane jest zdobycie 60 ECTS, ale brakujące punkty mogą być uzyskane w kraju w drugim semestrze, a w przypadku rocznego pobytu mogą pochodzić z nadwyżki punktów z lat ubiegłych. W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków student  zobowiązany jest powtarzać rok.

UWAGA! W trakcie pobytu na stypendium, najpóźniej dwa tygodnie od początku semestru w jednostce wysyłającej, należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych uzupełniony i podpisany wykaz przedmiotów rzeczywiście realizowanych w trakcie pobytu na stypendium w danym semestrze, wraz z liczbą punktów ECTS przewidzianych za każdy z modułów. Na tej podstawie zostanie ustalone, jakie przedmioty należy zaliczyć po powrocie ze stypendium.

Kontakt i przydatne strony internetowe

Koordynator instytutowy - dr Elżbieta Wiącek
e-mail: elzbieta.wiacek@uj.edu.pl

Koordynator wyjazdów studentów UJ (Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ) - mgr Agata Wądolna
e-mail: agata.wadolna@uj.edu.pl

tel.: 12-663-15-46

fax: 12-663-15-45

Koordynator uczelniany (kierownik Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ) - Marta Ganobis-Bednarska

tel.: 12-663-11-06
fax: 12-663-15-45

Strony internetowe o programie Erasmus+:

http://www.dmws.uj.edu.pl/

 

www.uj.edu.pl/international

www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa

www.bosz.uj.edu.pl/Erasmus+

www.bosz.uj.edu.pl/koordynatorzy

www.esn-uj.com

www.samorzad.uj.edu.pl/comission/news/2

Erasmus+ ID code of Jagiellonian University: PL KRAKOW01

Osoby zainteresowane ofertami studiów zagranicznych poza programem Erasmus+, możliwościami uzyskania stypendiów, kursami językowymi, szkołami letnimi, międzynarodowymi konferencjami i innymi ofertami zagranicznymi zachęcamy do subskrypcji listy dystrybucyjnej komunikatów Działu Współpracy Międzynarodowej UJ.
Uwaga! Oferty Działu Współpracy Międzynarodowej UJ dostępne są wyłącznie za pośrednictwem listy dystrybucyjnej.

Najczęściej zadawane pytania:

Jak długo może trwać stypendium?

Semestr lub rok - w zależności od tego, jak przewiduje umowa z konkretną uczelnią. Większość umów zawieranych jest na wyjazdy na jeden semestr. Nawet jeśli umowa przewiduje pobyt roczny, to zalecany czas pobytu wynosi jeden semestr. Roczny wyjazd możliwy jest w przypadku, gdy w ramach pobytu na stypendium student chce zrealizować kursy trwające cały rok akademicki.

Czy jeśli byłam/em już na stypendium, ale w ramach innego kierunku studiów lub na innej uczelni, to mogę pojechać na stypendium po raz drugi w ramach kulturoznawstwa?

Nie. Każdemu studentowi przysługuje tylko jeden wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+. Wyjazd na studia nie wyklucza jednak możliwości uzyskania stypendium na wyjazd na praktykę.

Czy jeśli wyjadę na stypendium na II lub III roku studiów, to muszę zrealizować kursy z kanonu?

Tak. Tylko studenci mający indywidualny tok studiów mogą zrealizować kursy z kanonu w innym terminie niż wynikający z regulaminu studiów obowiązującego w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Pozostałe osoby, które nie zrealizują kursów z kanonu ze względu na pobyt na stypendium programu Erasmus+, mogą uzyskać warunkowy wpis na kolejny rok studiów, co jednak wiąże się z utratą możliwości uzyskania stypendium naukowego. Decyzję o przyznaniu indywidualnego toku studiów przed wyjazdem na stypendium podejmuje Dyrektor ds. Dydaktyki. Do podania o przyznanie indywidualnego toku studiów należy dołączyć plan studiów na dany rok, który podlega zatwierdzeniu.

Czy jeśli wyjeżdżam na stypendium, a zapisałam/em się na kursy odbywające się w tym samym semestrze w Polsce, to jestem z nich automatycznie wypisana/y?

Nie. Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na stypendium należy złożyć w sekretariacie Instytutu Studiów Międzykulturowych pismo z wyszczególnieniem, które z wybranych kursów będzie się realizować, a z których powinno się zostać wypisanym. Ponadto należy zawiadomić osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich prowadzących kursy o konieczności dokonania wypisu ze względu na wyjazd na stypendium.

Czy wypisy z kursów ze względu na wyjazd na stypendium wliczają się do puli 6 możliwych wypisów w ciągu roku akademickiego?

Tak. W czasie zapisów na kursy studenci wiedzą już, czy otrzymali stypendium programu Erasmus+, więc nie muszą wybierać kursów odbywających się w czasie pobytu na stypendium. 

Jakich formalności należy dopełnić przed wyjazdem na stypendium?
Należy podpisać umowę o stypendium programu Erasmus+ w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, wypełnić formularz danych bankowych i złożyć go wraz z umową w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, zarejestrować się w uczelni, na wyjazd do której uzyskało się stypendium (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia docelowa) oraz ustalić program studiów (wypełniając formularz Learning Agreement lub formularz wymagany przez uczelnię docelową) zaaprobowany przez instytutowego koordynatora programu Erasmus+.

Jak zdobyć zaświadczenie o uzyskaniu stypendium w celu wyrobienia karty EKUZ?
Należy pobrać wzór zaświadczenia, wypełnić, wydrukować i przedstawić do podpisu instytutowemu koordynatorowi programu Erasmus+ lub koordynatorowi wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

Ile i jakich kursów należy zrealizować w czasie pobytu na stypendium?

Należy zdobyć minimum 15 punktów ECTS w ciągu semestru (30 ECTS w przypadku rocznego pobytu). Niezależnie od tego wymogu do zaliczenia roku studiów wymagane jest zdobycie 60 ECTS, ale brakujące punkty mogą być uzyskane w kraju w drugim semestrze, a w przypadku rocznego pobytu mogą pochodzić z nadwyżki punktów z lat ubiegłych. W ramach wymaganego minimum punktów ECTS zrealizowanych podczas pobytu na stypendium co najmniej połowa musi być uzyskana za kursy kulturoznawcze.

Czy lektorat języka obcego zrealizowany podczas studiów za granicą liczy się do minimum 15 punktów ECTS za semestr wymaganych do zdobycia podczas pobytu na stypendium?
Tak, jeśli jest wyszczególniony w Transcript of Records i przypisano mu punkty ECTS. Lektorat, który nie ma przypisanych punktów ECTS i/lub nie jest wyszczególniony w Transcript of Records mimo posiadanego przez studenta zaświadczenia o jego zaliczeniu, może zostać przepisany do indeksu, ale nie liczy się do minimum 15 punktów ECTS za semestr do zdobycia podczas stypendium.

Czy w Learning Agreement musza się znaleźć te same kursy, które przedstawiłam/em w planie wyjazdu podczas rekrutacji?

Zasadniczo tak. Możliwe jest jednak zrealizowanie dodatkowo innych kursów, a także nieumieszczenie w Learning Agreement kursów przedstawionych w planie wyjazdu, jeśli nie odbywają się one w roku akademickim, w którym student wyjeżdża na stypendium lub na ich realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus+ z uczelni, do której student wyjeżdża.

W jakim terminie należy przedstawić Learning Agreement do akceptacji przez instytutowego koordynatora programu Erasmus+?

Najpóźniej do 31 października w przypadku wyjazdu na semestr zimowy, a do 31 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają jednak, by Learning Agreement z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus+ został przesłany wraz z dokumentami rejestracyjnymi lub został przedstawiony po przyjeździe na stypendium. W takich przypadkach należy zgłosić się po akceptację Learning Agreement co najmniej 3 tygodnie przed terminem wymaganym przez uczelnię, do której student wyjeżdża.

Czy w czasie pobytu na stypendium można zmienić kursy wybrane przed wyjazdem?

Tak. Można dodać nowe kursy lub w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z realizacji kursu (jeśli kurs został odwołany lub na jego realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus+ z uczelni, do której student wyjeżdża). W przypadku rezygnacji z kursu należy wybrać nowy kurs lub kursy, co najmniej o takiej samej liczbie punktów ECTS, jak kurs, z którego student się wypisuje. W celu zmiany kursów należy wypełnić formularz Changes To Original Learning Agreement oraz uzyskać akceptację instytutowego koordynatora programu Erasmus+ i koordynatora z uczelni docelowej.

Czy muszę osobiście zgłosić się do instytutowego koordynatora programu Erasmus+ po podpis na Learning Agreement lub Changes To Original Learning Agreement?

Nie. Można przesłać podpisany przez studenta dokument pocztą (na adres Instytutu) lub skan e-mailem na adres instytutowego koordynatora programu Erasmus+ dr Karoliny Golemo. Tą samą drogą zostanie odesłany dokument z podpisem koordynatora.

Jak przeliczane są punkty ECTS zdobyte podczas pobytu na stypendium?

 Podstawą przepisania punktów jest Transcript of Records. W niektórych sytuacjach Dyrektor ds. dydaktycznych może zmodyfikować liczbę punktów biorąc pod uwagę ilość zajęć i czasochłonność zadań.

Jakich formalności należy dopełnić po powrocie ze stypendium?

W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy przedstawić w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: Learning Agreement i ewentualnie Changes To Original Learning Agreement, Transcript of Records oraz zaświadczenie o długości pobytu uzyskane w uczelni, w której student przebywał w ramach stypendium. Należy także wypełnić ankietę on-line. W celu przepisania ocen i punktów ECTS zdobytych podczas stypendium należy zgłosić się w terminie do 30 września do Dyrektora ds. dydaktyczych.

Czy można przedłużyć pobyt na stypendium?

Tak, jeśli uzyska się zgodę instytutowego koordynatora programu Erasmus+ oraz koordynatora z uczelni, w której się przebywa. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie z semestru zimowego na letni, gdyż czas pobytu nie może wykraczać poza jeden rok akademicki. Przedłużenie pobytu nie jest jednak równoznaczne z uzyskaniem dodatkowej kwoty stypendium. Otrzymanie stypendium na drugi semestr jest możliwe, o ile uczelnia dysponuje wolnymi środkami finansowymi. O stypendium na drugi semestr starać się można w ramach rekrutacji uzupełniającej, która ogłaszana jest w miarę wolnych środków na przełomie września i października.

Czy można zrezygnować z wyjazdu na stypendium?

W uzasadnionych przypadkach tak, nawet jeśli podpisało się już umowę. O chęci rezygnacji ze stypendium należy powiadomić instytutowego koordynatora programu Erasmus+ oraz koordynatora wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.