Pracownicy

 

Dyrektor: dr hab. Monika Banaś

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Franciszek Czech

 

STRUKTURA INSTYTUTU STUDIÓW MIĘDZYKULTUROWYCH:

• Katedra Kulturoznawstwa Międzynarodowego

• Katedra Antropologii Kultury Współczesnej

• Zakład Historii Kulturowej

• Zakład Polityki Etnokulturowej

• Zakład Teorii Kultury

 

KATEDRA KULTUROZNAWSTWAMIĘDZYNARODOWEGO

Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny – socjolog, przez całe życie zawodowe związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, na którym obronił doktorat (1987) i uzyskał habilitację (1993). Jego zainteresowania dotyczą problemów wielokulturowości, nowych ruchów społecznych oraz imigracji w Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych. Najnowszą z licznych książek profesora Palecznego jest praca Nowe ruchy społeczne (Kraków 2011). Profesor Paleczny wykłada takie przedmioty jak Teoria stosunków międzykulturowych oraz Nowe ruchy społeczne. Profesor Paleczny, długoletni Dyrektor Instytutu, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Instytutu Studiów Międzykulturowych.

   
 

Dr hab. Leszek Korporowicz – socjolog, przez lata związany z Zakładem Socjologii Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotował rozprawę doktorską (1993) pod kierunkiem prof. Antoniny Kłoskowskiej oraz habilitacyjną (1996). W pracy badawczej zajmuje się problematyką komunikacji międzykulturowej, przeobrażeniami wartości społecznych, tożsamością kulturową oraz badaniami ewaluacyjnymi. Ostatnio opublikował Socjologię kulturową. Kontynuację i poszukiwania (2011). Dr hab. Leszek Korporowicz w Instytucie Studiów Międzykulturowych prowadzi m.in. zajęcia z Socjologii kultury oraz Komunikacji międzykulturowej. Jest kierownikiem Interdyscyplinarnych Wydziałowych Studiów Doktoranckich.

   

Dr Magdalena Banaszkiewicz – absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego i rosjoznawstwa. W 2010 roku obroniła dysertację doktorską z zakresu etnologii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół takich zagadnień jak podróże, turystyka i komunikacja międzykulturowa, a także problematyka Rosji i krajów byłego Związku Radzieckiego. Opublikowała Dialog międzynarodowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski (Kraków 2012) Prowadzi m.in. zajęcia z Historii i teorii badań kulturoznawczych, Geografii regionów, Antropologii podróży. Jest opiekunką Koła Naukowego Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego.

   

Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska – absolwentka etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2011 roku obroniła doktorat z zakresu antropologii kulturowej. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim historią i współczesnością społeczności romskiej w Polsce i innych krajach oraz problematyką dyskryminacji i edukacji antydyskryminacyjnej. Ostatnio opublikowała książkę Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce (Kraków 2013). Prowadzi takie zajęcia jak: Antropologia kultury, Różnorodność kulturowa, Współcześni Romowie.

   

KATEDRA ANTROPOLOGII KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

 

Prof. dr hab. Ryszard Kantor – etnolog i antropolog kultury. Doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2008 roku związany z Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ. W swoich badaniach zajmuje się zwłaszcza problematyką regionów i regionalizmu oraz zabawy i ludyzmu. Opublikował kilkanaście książek i ponad czterysta artykułów, haseł encyklopedycznych, omówień i recenzji. W najbliższym czasie ma się ukazać jego książka na temat  zabawy we współczesnym świecie. Prowadzi zajęcia ze Wstępu do kulturoznawstwa, Antropologii zabawy oraz Historii i teorii badań kulturoznawczych. Pełni funkcję Kierownika Katedry Antropologii Kultury Współczesnej. W 2011 roku został wybrany do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

   
   
   
 

Dr Renata Hołda – absolwentka etnologii, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: etnologia uzyskała w 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich badaniach z perspektywy antropologicznej opisuje różne przejawy kultury współczesnej oraz kwestie wiążące się z historią, pamięcią i polityką. Za najważniejszą jej pracę można uznać „Dobry władca": studium antropologiczne o Franciszku Józefie I  (Katowice 2008). Prowadzi wykłady z Wprowadzenia do Antropologii i Antropologii kultury popularnej oraz z Wprowadzenia do komunikacji społecznej.

   

Dr Elżbieta Wiącek – ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i obroniła dysertacje doktorską z zakresu nauk o sztukach pięknych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół semiologii komunikatów audiowizualnych, antropologii filmu i estetyki  postmodernistycznej. Opublikowała między innymi książkę Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (Kraków 2004). Prowadzi zajęcia z Dziejów sztuki, semiotyki kultury i Postmodernizmu.

   

ZAKŁAD HISTORII KULTUROWEJ

 

Dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ – absolwent historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie w 2001 roku obronił rozprawę doktorską. Habilitację również z zakresu historii uzyskał w 2008 roku. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kultury i nauki, historię historiografii, dzieje kultury ziemiaństwa polskiego oraz historię Polski i powszechną XIX i XX wieku. Ostatnio opublikował pracę Stanisław Kutrzeba (1876-1946). Biografia naukowa i polityczna (Kraków 2011). Prowadzi cykl zajęć z Dziejów kultury od starożytności do nowożytności oraz Wielokulturowość Niemiec. Jest Kierownikiem Zakładu Historii i Teorii Badań Kulturoznawczych.

   

Dr Piotr Kletowski - absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim i doktor nauk o sztukach pięknych. Jest znawcą kina azjatyckiego, ale interesuje się również kinematografią innych regionów, a ostatnio zwłaszcza twórczością Piera Paola Pasoliniego. Zajmuje się krytyka filmową i publikuje recenzje w czasopismach filmoznawczych oraz na blogu „Rzeczypospolitej". Jedną z najnowszych jego publikacji akademickich jest Kino Dalekiego Wschodu (Warszawa 2009). Prowadzi zajęcia z Historii kina światowego, Estetyki obrazu filmowego oraz Kulturotwórczego znaczenia sztuki filmowej.

   
 

Dr Wojciech Mazur – absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również obronił doktorat (2002). Jego zainteresowania badawcze dotyczą historii najnowszej, a w ostatnim czasie również cyberkultury. Jest między innymi współautorem pracy Na krawędzi ryzyka: eksport polskiego sprzętu wojskowego w okresie międzywojennym (Warszawa, 2004). Prowadzi zajęcia z Wielokulturowości Ameryki Łacińskiej, Cywilizacji współczesnych oraz Kulturowych aspektów praw człowieka. Pełni funkcję administratora strony internetowej Instytutu.  

   
 

Dr Paweł Plichta – ukończył kulturoznawstwo międzynarodowe.  W 2009 roku obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim doktorat z zakresu religioznawstwa. W swoich badaniach zajmuje się kulturoznawczą analizą Biblii, analizą mitów oraz życiem i twórczością Romana Brandstaettera. W 2011 roku ukazał się zredagowany przez niego tom Przeszłość we współczesnych narracjach kulturowych. Prowadzi między innymi zajęcia: Dzieje kultury starożytnej, Religie świata oraz Kod Biblii. W Instytucie Studiów Międzykulturowych zajmuje się studiami doktoranckimi.

   

ZAKŁAD POLITYKI ETNOKULTUROWEJ

Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. UJ – absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie również uzyskał doktorat (1985) i habilitację (2002) z zakresu nauk o polityce. Zajmuje się historią i współczesnością nacjonalizmów europejskich, a także etnopolityką i ruchami etnoregionalistycznymi w Europie. Do  jego licznych prac należy książka Pragmatycy i idealiści: rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku (Warszawa 2001). Wykłada między innymi następujące przedmioty: Oblicza etnopolityki, Konflikty etniczne w Europie i Politicized Ethnicity of Central-Eastern Europe. Pełni funkcję Kierownika Zakładu Polityki Etnokulturowej i jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim.

   

Dr Karolina Golemo – absolwentka socjologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2009 roku obroniła prace doktorską z zakresu socjologii. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii kultury, a zwłaszcza kultury i społeczeństwa Włoch i Hiszpanii. Wśród jej publikacji najważniejsze miejsce zajmuje książka Obraz Polski i Polaków we Włoszech. Poglądy, oceny, opinie (Kraków, 2010).  Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Socjologia kultury, Stereotypy i wizerunki Innych w mediach i kulturze oraz Wielokulturowość Hiszpanii. Jest przedstawicielką młodszych pracowników nauki w Radzie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz pełni funkcję instytutowej koordynatorki programu Erasmus.

   
 

Dr Małgorzata Kołaczek – absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę doktorską obroniła na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z zakresu nauk o polityce w roku 2011. Zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością Romów  i ich sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz działalnością liderów i pozarządowych organizacji romskich. Tłumaczka tekstów naukowych i popularno-naukowych. Wśród prowadzonych przez nią zajęć można wymienić: Kampanie społeczne na rzecz grup mniejszościowych, Etniczna mobilizacja mniejszości, Cywilizacje współczesne.

   

ZAKŁAD TEORII KULTURY

Dr hab. Monika Banaś – ukończyła zarządzanie i filologię szwedzką  na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2002 roku uzyskała na doktorat z zakresu  nauk o zarządzaniu, a w roku 2012 habilitację z nauk politycznych. Specjalizuje się w problematyce nordyckiego kręgu kulturowego. Ponadto interesuje się problematyką związków kultury i polityki oraz kultury i gospodarki. Jej ostatnio opublikowaną pracą jest Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów (Kraków2010). Prowadzi zajęcia: Teoria kultury, Zarządzanie instytucjami kultury oraz Nordycki krąg kulturowy. Od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Studiów Międzykulturowych.

   

Dr hab. Andrzej Porębski – związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od czasu studiów socjologicznych (1976-1980). W 1989 roku obronił doktorat (Mniejszości etniczne w Europie. Geneza i kierunki przemian). W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Główne obszary jego zainteresowań to socjologia narodu i stosunków etnicznych, problematyka grup mniejszościowych i metodologia badań społecznych. Najnowszą opublikowaną przez niego książką jest Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu (Kraków 2010). Prowadzi wykłady z Metodologii nauk społecznych, Metod i technik badawczych, Kulisów etnicznych Europy Zachodniej i Wielokulturowości Szwajcarii. Od 2012 r. pełni funkcję Prodziekana ds. finansowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

 

 

Dr hab. Dariusz Juruś  –  jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura), zajmuje się filozofią polityki (głównie libertarianizmem). W jego kręgu zainteresowań badawczych znajdują się także etyka i estetyka. Publikował m.in. w Principiach (Czy Robert Nozick był libertarianinem?),  Diametrosie (The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach), Analizie i egzystencji (Wokół własności. Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej)  i Ruchu filozoficznym (Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu). Jest autorem książki W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu oraz antologii Dzieje własności prywatnej. Od starożytności do współczesności.

 

Dr Franciszek Czech – absolwent socjologii i politologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił doktorat z socjologii. Interesuje się współczesnymi globalnymi procesami społeczno-kulturowymi, kulturą polityczną i kwestiami metodologicznymi. Opublikował monografię Koszmarne scenariusze. Społeczne konstruowanie lęku w debacie o globalizacji (Kraków 2010). Prowadzi zajęcia ze Społeczno-kulturowych aspektów globalizacji oraz przedmioty metodologiczne. Obecnie odpowiada w Instytucie za sprawy dydaktyczne.