Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

 


 O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :
– studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
– studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie www.most.amu.edu.pl

W Instytucie Studiów Międzykulturowych koordynatorem programu MOST jest p. Kinga Gwizdowska-Zajdel (ism.sekretariat@uj.edu.pl)

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Dziale Nauczania UJ. Szczegóły dostępne dla studentów są zamieszczone na http://www.uj.edu.pl/studenci/wymiana-studencka/program-most a dla doktorantów dostępne są na http://www.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

 

 

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU:

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej Uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania UJ (u koordynatora programu MOST na UJ) – w odpowiednim terminie:

  • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
  • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Rektora/Prorektora UJ. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST

KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o Programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Dziekanowi lub Prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę

KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Wykazu zaliczeń uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

KROK 12 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w Programie.

KROK 13 – Po powrocie z Programu przedstaw swojemu Dziekanowi lub Prodziekanowi Wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta. Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie!

Więcej informacji:

MOST dla studentów - http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most

MOST dla doktorantów - http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

www.uj.edu.pl/studenci/wymiana-studencka/program-most

www.uka.amu.edu.pl