Erasmus+ rekrutacja na rok akademicki 2016/17

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01-29.02.2016 trwa rekrutacja na konkursy stypendialne programu Erasmus+ w roku akdemickim 2016/17.
Konkurs stypendialny w ramach programu Erasmus+ na podstawie umów zawartych przez Instytut Studiów Międzykulturowych UJ skierowany jest do wszystkich studentów ISM, którzy w chwili wyjazdu ukończyli pierwszy rok studiów (1 stopnia).
Procedura rekrutacyjna
1. Wypełnij aplikację on-line na stronie: http://www.dmws.uj.edu.pl/rekrutacja-erasmus1
Uwaga:
• Nie drukuj aplikacji.
• Nie ma możliwości dokonywania zmian po wypełnieniu aplikacji dlatego należy dokładnie sprawdzić wprowadzane dane.
• Zwróć szczególną uwagę na poprawnie wpisanego e-maila! Podaj najczęściej używany.
• Wybierz koniecznie swój instytut/wydział na którym studiujesz!

2. Do skrzynki (obok sekretariatu) koordynatora instytutowego dr Elżbiety Wiącek należy złożyć teczkę zawierającą wymagane dokumenty.

Teczka z dokumentami powinna zawierać:

• Zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów uzyskane w sekretariacie Instytutu Studiów Międzykulturowych, w przypadku studentów II stopnia (SUM) dodatkowo kopia dyplomu;
• Dokument potwierdzający stopień znajomości języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski lub macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, świadectwo maturalne, zaświadczenia z kursów, ksero strony z indeksu z oceną z lektoratu. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem.
• List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus+. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej. List motywacyjny powinien zawierać opis planu pobytu i listę kursów, które student zamierza zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematykę badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem. W przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni. Plan pobytu będzie ważnym elementem oceny - ma on być konkretnym pomysłem na zorganizowanie czasu w trakcie stypendium. Student powinien aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i naukowym uczelni i miasta, do którego wyjeżdża;
• Zaświadczenia potwierdzające dodatkową działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, Erasmus+ Student Network, stowarzyszeniach (studenckich i nie tylko), działalność no profit, społeczna, charytatywna działalność w instytucjach kulturalnych, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje, udział w projektach.

Uwaga! Teczka powinna być opisana następująco - wzór:

• Imię i Nazwisko: Jan Kowalski
• PESEL: 93020299999
• Instytut/Wydział:
• I uczelnia: np. Universidade de Lisboa
• II uczelnia: np. Univerza v Ljubljani
• III uczelnia: np. Universiteit Utrecht
• Termin wyjazdu: np. Semestr letni

Teczki z dokumentami można składać do dnia 29 lutego 2016 roku.

Zasady weryfikowania zgłoszeń oraz lista uczelni partnerskich znajdują się na stronie internetowej http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/erasmus

W razie pytań dotyczących kwestii nie uwzględnionych na tej stronie prosimy o kontakt z Koordynatorką Programu Erasmus+ w ISM dr Elżbietą Wiącek (elzbieta.wiacek@uj.edu.pl)